הַנַכַסַים הַאַמַתַיַים שַלַנוּ

שבוע הַספר מַזכיר כַל שַנה מַחדש אַת הַהיגד הַאלמותי: "ַהכל חַולף עַם הַרוח, נַמוג וַנעלם עַםַ הזמן,
רַק טַעם תַכני הַספרים נַותר מַתוק כַגל עד קַסום לַעולם". וַעוד,
דַבריו שַל הַסופר שַ"י עגנון "ַכי עַולמו שַל אַדם בַעת שַהוא חַשוך עַליו, קַורא בַספרים,
רַואה עַולם אַחר" מַַַחזקים את הַמוטיבציה לַקרוא וַאת תַרומתה לַהתפתחות הַאדם, לַתחושותיו הַחיוביות וַלאושרו.

למאמר המלא